BlinkenApplet/Lauftext Schriftarten/MorseCode

From s23
Jump to navigation Jump to search

BlinkenApplet->Lauftext Schriftarten->MorseCode

<blinken delay=1 bgcolor="255,255,255" lamponcolor="70,240,70" lampoffcolor="255,255,255" font="MorseCode">This font is called MorseCode</blinken>

Schönes Beispiel wie man weitere Schritftarten ausser der Std-Schrift 5pxStd machen kann:

/**
 * 
 * BlinkenApplet
 * Copyright (C) 2006: Guido Pannenbecker <took@sd-gp.de>
 * initiated by Manuel Flöther
 * Copyleft: GNU public license - http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
 * a blinkenarea.org project
 * 
 * Klasse: MorseSchriftart
 *
 * Definiert Standart-Schriftart für Lauftext.
 *
 *
 * Created by: Guido Pannenbecker
 * Date: 2006-06-11
 *
 * History:
 *
 * 2006-06-11, Guido: new
 * 
 */
package baLauftext;

public class MorseSchriftart extends Schriftart {
 
 public MorseSchriftart() {
 }

 public int getFontHeight(){
  return 1;
 }
 
 public boolean isValidChar(String ch) {
  return "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 ".indexOf(ch)>=0;
 }
 
 
 public String getCharRow(String ch, int row){
  ch=ch.toUpperCase();
  if (ch.equals("A")) {
    switch (row) {
    case 1: return "10111000";
    default: return null;
    }
   } else if (ch.equals("B")) {
    switch (row) {
    case 1: return "111010101000";
    default: return null;
    }
   } else if (ch.equals("C")) {
    switch (row) {
    case 1: return "11101011101000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("D")) {
    switch (row) {
    case 1: return "1110101000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("E")) {
    switch (row) {
    case 1: return "1000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("F")) {
    switch (row) {
    case 1: return "101011101000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("G")) {
    switch (row) {
    case 1: return "111011101000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("H")) {
    switch (row) {
    case 1: return "1010101000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("I")) {
    switch (row) {
    case 1: return "101000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("J")) {
    switch (row) {
    case 1: return "1011101110111000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("K")) {
    switch (row) {
    case 1: return "111010111000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("L")) {
    switch (row) {
    case 1: return "101110101000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("M")) {
    switch (row) {
    case 1: return "1110111000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("N")) {
    switch (row) {
    case 1: return "11101000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("O")) {
    switch (row) {
    case 1: return "11101110111000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("P")) {
    switch (row) {
    case 1: return "10111011101000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("Q")) {
    switch (row) {
    case 1: return "1110111010111000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("R")) {
    switch (row) {
    case 1: return "1011101000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("S")) {
    switch (row) {
    case 1: return "10101000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("T")) {
    switch (row) {
    case 1: return "111000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("U")) {
    switch (row) {
    case 1: return "1010111000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("V")) {
    switch (row) {
    case 1: return "101010111000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("W")) {
    switch (row) {
    case 1: return "101110111000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("X")) {
    switch (row) {
    case 1: return "11101010111000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("Y")) {
    switch (row) {
    case 1: return "1110101110111000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("Z")) {
    switch (row) {
    case 1: return "11101110101000";
    default: return null;
    }    
   } else if (ch.equals("0")) {
    switch (row) {
    case 1: return "1110111011101110111000";
    default: return null;
    } 
   } else if (ch.equals("1")) {
    switch (row) {
    case 1: return "10111011101110111000";
    default: return null;
    } 
   } else if (ch.equals("2")) {
    switch (row) {
    case 1: return "101011101110111000";
    default: return null;
    } 
   } else if (ch.equals("3")) {
    switch (row) {
    case 1: return "1010101110111000";
    default: return null;
    } 
   } else if (ch.equals("4")) {
    switch (row) {
    case 1: return "10101010111000";
    default: return null;
    } 
   } else if (ch.equals("5")) {
    switch (row) {
    case 1: return "101010101000";
    default: return null;
    } 
   } else if (ch.equals("6")) {
    switch (row) {
    case 1: return "11101010101000";
    default: return null;
    } 
   } else if (ch.equals("7")) {
    switch (row) {
    case 1: return "1110111010101000";
    default: return null;
    } 
   } else if (ch.equals("8")) {
    switch (row) {
    case 1: return "111011101110101000";
    default: return null;
    } 
   } else if (ch.equals("9")) {
    switch (row) {
    case 1: return "11101110111011101000";
    default: return null;
    }
   } else if (ch.equals(" ")) {
    switch (row) {
    case 1: return "00000";
    default: return null;
    }     
   } else { // Invalid Char
    switch (row) {
    case 1: return "11111111000";
    default: return null;     
    }
    /*
    switch (row) {
    case 1: return "";
    default: return null;     
    }
    */
   }

  
 }
}